BASES DO I CAMPIONATO DE TAPAS DE GALICIA – PONTEVEDRA 2022

BASES DO I CAMPIONATO DE TAPAS DE GALICIA – 

PONTEVEDRA 2022

Artigo 1

A  Academia de la Tapa y el Pintxo de España  en nome e coa colaboración do Concello de Pontevedra organiza e convoca o  I Campionato de Tapas de Galicia, que se celebrará durante os días 2 e 3 de maio de 2022 na cidade de Pontevedra.

Artigo 2

A participación no concurso é libre e non xera gasto algún de inscrición para os participantes. Poden participar neste campionato, os establecementos de hostalería situados en: A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra que dispoñan de bar ou restaurante, e teñan unha oferta de petiscos, tapas, ou cociña en miniatura continuada ao longo do ano. En caso de dúbida, a organización poderá solicitar copia da licenza administrativa de bar.

Artigo 3

A orde de inscrición para o I Campionato de Tapas de Galicia atenderá á seguinte orde de preferencia:

Desde o 14 ao 31 de marzo de 2022, inscrición dos concursantes de todas as provincias galegas (A Coruña, Lugo e Ourense) excepto a provincia de Pontevedra, a razón de 12 establecementos por provincia. Se houbese máis de 12 inscricións por provincia, o xurado elixirá aos 12 participantes en base ao seu currículo no que se valorarán os premios obtidos en certames de petiscos ou tapas nacionais, provinciais, comarcais ou locais, por esta orde.

Neste mesmo período (desde o 14 ao 31 de marzo) poderanse inscribir os cociñeiros e cociñeiras representantes dos establecementos de Pontevedra, a razón de 5 establecemientos da cidade e 9 da provincia. As prazas que queden vacantes poderanse cubrir no seguinte prazo de inscrición sen limitacións provinciais.

Do 1 de abril e ata as 00:00 horas do 11 de abril de 2022, inscrición libre ata completar as 50 prazas.

– As prazas que queden vacantes poderanse cubrir no seguinte prazo de inscrición sen limitacións provinciais.

A inscrición para o I Campionato de Tapas de Galicia realizarase na web oficial do certame, enchendo este formulario de inscrición

Artigo 4

Polo mero feito de inscribirse e participar no I Campionato de Tapas de Galicia, oparticipante será convidado a un cuarto individual ou dobre no hotel sede do Campionato, así como unha invitación para dúass persoas na cea oficial do Campionato, o día luns 2 de maio (o formato da cea variará acorde ás limitacións sanitarias actuais da normativa COVID.)

– Os participantes non poderán lucir baixo ningún concepto publicidade nin logos que entren en conflito cos patrocinadores do I Campionato de Tapas de Galicia.

– – Os participantes poderán participar acompañados dun único axudante.

Artigo 5

Cada participante poderá participar cun único petisco no I Campionato de Tapas de Galicia – Pontevedra 2022

– O prezo máximo de coste de cada petisco será de 1,60 € (un euro e sesenta céntimos).

Artigo 6

– Os ingredientes de cada petisco son de libre elección do participante.

Artigo 7

– O establecemento participante adoptará todos os medios ao seu alcance para publicitar a súa participación no I Campionato de Tapas de Galicia, por exemplo redes sociais, presenza en medios de comunicación tradicionais, etc.

Artigo 8

Os participantes do I Campionato de Tapas de Galicia deberán ofrecer a tapa coa que participan no concurso, nas barras dos seus locais desde o 22 de abril ao 1 de maio de 2022, no que será o I Roteiro de Tapas de Galicia.

– A organización enviará a cada establecemento participante o material promocional, que deberá colocar obrigatoriamente en lugares visibles do local.

– Os participantes deberán promocionar o petisco con que participan no I Campionato de Tapas de Galicia e no I Roteiro de Tapas de Galicia nas redes sociais, mencionando nas publicacións en Facebook e Instagram a: @academiadelatapaydelpintxo, @CapitalGastro, @pontelovers e @Pontevedrate.

 

Artigo 9

Durante o I Campionato de Tapas de Galicia os cociñeiros e cociñeiras elaborarán os petiscos en formato showcooking, coa presenza do Xurado na sala e ante o público, cun aforo limitado e mantendo a distancia de seguridade entre todos os asistentes, xuíces e participantes; ademáis de cumprir con todas as medidas sanitarias actuais recomendadas para este tipo de eventos.

Artigo 10

– Celebraranse tres sesións clasificatorias, dúas delas o luns 2 de maio de 2022, mañá e tarde; e a terceira na mañá do martes 3 de maio de 2022. Cada unha destas sesións contará cun máximo de 17 participantes.

– A orde de participación de todos os rexistrados nestas tres fases clasificatorias, realizarase mediante un sorteo público que se anunciará pola organización a todos os participantes coa debida antelación.

Artigo 11

A organización designará para cada unha das sesións un Xurado composto por cinco profesionais de recoñecido prestixio no campo da gastronomía, quen terá a misión de valorar as propostas culinarias de acordo con estas bases, previa estandarización das puntuacións, en base aos seguintes criterios e puntos:

Viabilidade do petisco no contexto de servizo dun bar de tapas (20 puntos).

Produto e estética: produto, montaxe, colorido, espectacularidade e disposición do petisco (15 puntos).

–  Orixinalidade e técnica: novidade da proposta, enxeño, orixinalidade (15 puntos).

Valores gastronómicos: gusto, retrogusto, sabor, contraste, matices… (50 puntos).

-O fallo de todos e cada un dos xurados designados será inapelable.

Artigo 12

A clasificación establecerase por orde de puntuación de maior a menor, proclamándose gañador do I Campionato de Tapas de Galicia quen obteña maior puntuación.

– En caso de empate a puntos, clasificarase en primeiro lugar quen máis puntos obtivese no epígrafe de Valores Gastronómicos e, se persistise a igualdade, obterá unha mellor clasificación quen obtivese unha maior puntuación no epígrafe de Viabilidade, e se aínda persistise a igualdade, aquel que obtivese maior puntuación no epígrafe de Orixinalidade e Técnica.

Artigo 13

Os premios do I Campionato de Tapas de Galicia serán os seguintes:

Para o campión: diploma, trofeo e 1.500,00 € (Mil cincocentos euros en produtos dos patrocinadores).

Para o segundo: diploma e 1.000,00 € (Mil euros, en produto dos patrocinadores).

Para o terceiro: diploma e 500,00 € (Cincocentos euros en produto dos patrocinadores).

Ademais, o Xurado ten a potestade de entregar unha Mención Especial.

Tamén se outorgarán os seguintes Premios entre os participantes do I Campionato de Tapas de Galicia:

 •  Premio ao Petisco que mellor maride con cervexa Estrella Galicia
 • Premio ao Petisco que mellor maride cun viño branco D.O. Ribeiro 
 • Premio ao Petisco que maride con viño tinto D.O. Ribeiro 
 • Premio ao Petisco que maride con vermut.
 • Premio á estética.
 • Premio á sustentabilidade.
 • Premio ao Petisco máis tradicional.
 • Premio Alimentos de Galicia.
 • Premio aos valores gastronómicos de España.
 • Premio ao mellor petisco quente.
 • Premio ao mellor petisco frío.
 • Premio á participación activa en redes sociais.

Artigo 14

A organización instalará un estudo fotográfico profesional que captará as imaxes de todos os petiscos rexistrados no campionato, así como a dos cociñeiros e cociñeiras creadoras.

– As fotografías e as receitas de elaboración que cada concursante debe prover á organización no momento da inscrición, serán utilizados pola organización e o Concello de Pontevedra para a promoción do Campionato e da gastronomía en xeral, así como para a elaboración do libro oficial deste I Campionato.

– O envío das receitas é de obrigado cumprimento e a organización deberá telas no seu poder antes do 11 de abril no formato pedido pola organización.

– O non envío da receita imposibilita a participación no I Campionato de Tapas de Galicia.

– Un exemplar de cada libro do Campionato será enviado de forma gratuíta a cada un dos participantes.

– A inscrición e participación no I Campionato de Tapas de Galicia, supón a cesión á organización dos correspondentes dereitos, se os houbera.

Artigo 15

Todos os participantes rexistrados deberán entregar á organización o nome completo do petisco ou tapa e a súa receita de elaboración, o nome do establecemento e a súa localización, así como os datos do cociñeiro ou cociñeira creadora do petisco.

Artigo16

O prazo de inscrición para o I Campionato de Tapas de Galicia – Pontevedra 2022 finalizará ás 00:00 horas do 11 de abril de 2022 e deberá realizarse de forma obrigatoria a través do formulario dispoñible aquí.

O límite de inscricións sitúase en 50 establecementos. Con eles formaranse as tres series clasificatorias de 17, 17 e 16 participantes cada unha delas.

Artigo 17

A inscrición neste I Campionato de Tapas de Galicia, supón a aceptación expresa deste regulamento.

En Pontevedra, ao 14 de marzo de 2022.

Artigo 18

Información básica de protección de datos

Le informamos que sus datos personales serán tratados por la Academia de la Tapa y el Pintxo de España, con la finalidad de gestionar la inscripción en el I Campionato de Tapas de Galicia y el I Roteiro de Tapas de Galicia.

– Sus datos podrán ser cedidos a las entidades necesarias para realizar esta gestión: a las instituciones patrocinadoras, marcas patrocinadoras, colaboradoras del Campionato y Roteiro de tapas de Galicia, y medios de Comunicación (online- offline).

– Este tratamiento de datos es necesario para gestionar la inscripción y participación en I Campionato de Tapas de Galicia y el I Roteiro de Tapas de Galicia, sus datos serán conservados durante los plazos de prescripción marcados en la ley.

Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose a “nombre del responsable”, con domicilio fiscal en dirección o a correo electrónico, acompañando copia de su DNI acreditando debidamente su identidad.

En cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Al rellenar el formulario de Inscripción I Campionato de Tapas de Galicia, ofrece suconsentimiento para el tratamiento de sus datos personales, conforme a la Política de Privacidad.

En Pontevedra, ao 14 de marzo de 2022.

 

Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose a “nombre del responsable”, con domicilio fiscal en dirección o a correo electrónico, acompañando copia de su DNI acreditando debidamente su identidad.

En cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Al rellenar el formulario de Inscripción I Campionato de Tapas de Galicia, ofrece su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, conforme a la Política de Privacidad.

En Pontevedra, a 14 de marzo de 2022.

Información adicional: Política de privacidad en la web

Información Básica de Protección de Datos

Le informamos que sus datos personales serán tratados por Academia de la Tapa y del Pintxo de España con la finalidad de gestionar la inscripción en el I Campionato de Tapas de Galicia – Pontevedra 2022 y la I Ruta de Tapas de Galicia.

Sus datos podrán ser cedidos a las entidades necesarias para realizar esta gestión: a las instituciones patrocinadoras, marcas patrocinadoras, colaboradoras del Campionato, Ruta de Tapas de Galicia, y medios de Comunicación (online- offline).

Este tratamiento de datos es necesario para gestionar la inscripción y participación en el I Campionato de Tapas de Galicia, y la I Ruta de Tapas de Galicia. Sus datos serán conservados durante los plazos de prescripción marcados en la ley.

Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose a “NOMBRE DEL RESPONSABLE”, con domicilio fiscal en DIRECCION o a CORREO ELECTRONICO, acompañando copia de su DNI acreditando debidamente su identidad.

En cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Al rellenar el formulario de Inscripción al Campionato, facilita su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, conforme a la Política de Privacidad.

Política de Privacidad

La Academia de la Tapa y del Pintxo de España, te informa sobre su Política de Privacidad respecto del tratamiento y protección de los datos de carácter personal de los usuarios y clientes que puedan ser recabados por la navegación o contratación de servicios a través del sitio web www.academiadelatapa.com

En este sentido, el Titular garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, reflejada en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y de Garantía de Derechos Digitales (LOPD GDD). Cumple también con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas (RGPD).

El uso de sitio web implica la aceptación de esta Política de Privacidad, así como las condiciones incluidas en el Aviso Legal.

Identidad del responsable

Titular: Academia de la Tapa y del Pintxo de España

NIF/CIF: G02968188

Domicilio: Calle Baleares, N. 16 – 28019 Madrid

Provincia: Madrid

Teléfono: 943102579

Correo electrónico: hola@academiadelatapa.com

Sitio Web: www.academiadelatapa.com

Principios aplicados en el tratamiento de datos

En el tratamiento de tus datos personales, el titular aplicará los siguientes principios que se ajustan a las exigencias del nuevo reglamento europeo de protección de datos:

Principio de licitud, lealtad y transparencia: El titular siempre requerirá el consentimiento para el tratamiento de tus datos personales que puede ser para uno o varios fines específicos sobre los que te informará previamente con absoluta transparencia.

Principio de minimización de datos: El Titular te solicitará solo los datos estrictamente necesarios para el fin o los fines que los solicita.

Principio de limitación del plazo de conservación:

Los datos se mantendrán durante el tiempo estrictamente necesario para el fin o los fines del tratamiento. El Titular te informará del plazo de conservación correspondiente según la finalidad. En el caso de suscripciones, el Titular revisará periódicamente las listas y eliminará aquellos registros inactivos durante un tiempo considerable.

Principio de integridad y confidencialidad:

Tus datos serán tratados de tal manera que su seguridad, confidencialidad e integridad esté garantizada. Debes saber que el Titular toma las precauciones necesarias para evitar el acceso no autorizado o uso indebido de los datos de sus usuarios por parte de terceros.

Obtención de datos personales

Para navegar por gastroPontevedra.es no es necesario que facilites ningún dato personal. Los casos en los que sí proporcionas tus datos personales son los siguientes:

Al contactar a través de los formularios de inscripción a las competiciones o eventos de gastronomía, o enviar un correo electrónico.

Tus derechos

El Titular te informa que sobre tus datos personales tienes derecho a:

 • Solicitar el acceso a los datos almacenados.
 • Solicitar una rectificación o la cancelación.
 • Solicitar la limitación de su tratamiento.
 • Oponerte al tratamiento.
 • Solicitar la portabilidad de tus datos.

El ejercicio de estos derechos es personal y por tanto debe ser ejercido directamente por el interesado, solicitándolo directamente al Titular, lo que significa que cualquier cliente, suscriptor o colaborador que haya facilitado sus datos en algún momento puede dirigirse al Titular y pedir información sobre los datos que tiene almacenados y cómo los ha obtenido, solicitar la rectificación de los mismos, solicitar la portabilidad de sus datos personales, oponerse al tratamiento, limitar su uso o solicitar la cancelación de esos datos en los ficheros del Titular.

Para ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad y oposición tienes que enviar un correo electrónico a hola@academiadelatapa.com, junto con la prueba válida en derecho como una fotocopia del D.N.I. o equivalente.

Tienes derecho a la tutela judicial efectiva y a presentar una reclamación ante la autoridad de control, en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos, si consideras que el tratamiento de datos personales que te conciernen infringe el Reglamento.

Finalidad del tratamiento de datos personales

Cuando te conectas al sitio web para enviar un correo al Titular, te inscribes cumplimentando un formulario de inscripción o realizas una contratación, estás facilitando información de carácter personal de la que el responsable es el Titular. Esta información puede incluir datos de carácter personal como pueden ser tu dirección IP, nombre y apellidos, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, y otra información. Al facilitar esta información, das tu consentimiento para que tu información sea recopilada, utilizada, gestionada y almacenada por superadmin.es, sólo como se describe en el Aviso Legal y en la presente Política de Privacidad.

Los datos personales y la finalidad del tratamiento por parte del Titular es diferente según el sistema de captura de información:

Formularios de contacto:

El Titular solicita datos personales entre los que pueden estar: Nombre y apellidos, dirección de correo electrónico, número de teléfono, dirección de perfil en las redes sociales, direcciones físicas y dirección de tu sitio web con la finalidad de responder a tus consultas, gestionar la inscripción o participación en competiciones o actividades relacionadas con la gastronomía, hostelería, turismo o restauración.

Por ejemplo, el titular utiliza esos datos para dar respuesta a tus mensajes, dudas, quejas, comentarios o inquietudes que puedas tener relativas a la información incluida en el sitio Web, los servicios que se prestan a través del sitio web, el tratamiento de tus datos personales, cuestiones referentes a los textos legales incluidos en el sitio Web, así como cualquier otra consulta que puedas tener y que no esté sujeta a las condiciones del sitio Web o de la contratación.

Existen otras finalidades por las que el Titular trata tus datos personales:

Para garantizar el cumplimiento de las condiciones recogidas en el Aviso Legal y en la ley aplicable. Esto puede incluir el desarrollo de herramientas y algoritmos que ayuden a este sitio Web a garantizar la confidencialidad de los datos personales que recoge.

Para apoyar y mejorar los servicios que ofrece este sitio Web.

Para analizar la navegación. El Titular recoge otros datos no identificativos que se obtienen mediante el uso de cookies que se descargan en tu ordenador cuando navegas por el sitio Web cuyas características y finalidad están detalladas en la Política de Cookies.

Para gestionar las redes sociales. el Titular tiene presencia en redes sociales. Si te haces seguidor en las redes sociales del Titular el tratamiento de los datos personales se regirá por este apartado, así como por aquellas condiciones de uso, políticas de privacidad y normativas de acceso que pertenezcan a la red social que proceda en cada caso y que has aceptado previamente.

El Titular tratará tus datos personales con la finalidad de administrar correctamente su presencia en la red social, informarte de sus actividades, productos o servicios, así como para cualquier otra finalidad que las normativas de las redes sociales permitan.

En ningún caso el Titular utilizará los perfiles de seguidores en redes sociales para enviar publicidad de manera individual.

Seguridad de los datos personales.

Para proteger tus datos personales, el Titular toma todas las precauciones razonables y sigue las mejores prácticas de la industria para evitar su pérdida, mal uso, acceso indebido, divulgación, alteración o destrucción de los mismos.

El sitio web está alojado en www.siteground.com (Sync Intertainment S.L.) la seguridad de tus datos está garantizada, ya que toman todas las medidas de seguridad necesarias para ello. Puedes consultar su política de privacidad para tener más información.

Contenido de otros sitios web

Las páginas de este sitio web pueden incluir contenido incrustado (por ejemplo, vídeos, imágenes, artículos, etc.). El contenido incrustado de otras webs se comporta exactamente de la misma manera que si hubieras visitado la otra web.

Estos sitios web pueden recopilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un código de seguimiento adicional de terceros, y supervisar tu interacción usando este código.

Política de Cookies

Para que este sitio Web funcione correctamente necesita utilizar cookies, que es una información que se almacena en tu navegador web.

En la página Política de Cookies puedes consultar toda la información relativa a la política de recogida, la finalidad y el tratamiento de las cookies.

Legitimación para el tratamiento de datos

La base legal para el tratamiento de tus datos es: el consentimiento. Para contactar con el Titular, rellenar el formulario de inscripción tiene que aceptar la presente Política de Privacidad.

Categorías de datos personales: Las categorías de datos personales que trata el Titular son: datos identificativos.

Conservación de datos personales

Los datos personales que proporciones al Titular se conservarán hasta que solicites su supresión.

Destinatarios de datos personales

Google Analytics es un servicio de analítica web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Encontrarás más información en: https://analytics.google.com

Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en tu ordenador, para ayudar al Titular a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio Web. La información que genera la cookie acerca del uso del sitio Web (incluyendo tu dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos.

DoubleClick by Google es un conjunto de servicios publicitarios proporcionado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).

Encontrarás más información en: https://www.doubleclickbygoogle.com

DoubleClick utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en tu ordenador y que sirven para aumentar la relevancia de los anuncios relacionados con tus búsquedas recientes. En la Política de privacidad de Google se explica cómo Google gestiona tu privacidad en lo que respecta al uso de las cookies y otra información.

También puedes ver una lista de los tipos de cookies que utiliza Google y sus colaboradores y toda la información relativa al uso que hacen de cookies publicitarias.

Navegación Web

Al navegar por www.academiadelatapa.com  se pueden recoger datos no identificativos, que pueden incluir, la dirección IP, geolocalización, un registro de cómo se utilizan los servicios y sitios, hábitos de navegación y otros datos que no pueden ser utilizados para identificarte.

El sitio Web utiliza los siguientes servicios de análisis de terceros: Google Analytics

DoubleClick por Google

El Titular utiliza la información obtenida para obtener datos estadísticos, analizar tendencias, administrar el sitio, estudiar patrones de navegación y para recopilar información demográfica.

Exactitud y veracidad de los datos personales

Te comprometes a que los datos facilitados al Titular sean correctos, completos, exactos y vigentes, así como a mantenerlos debidamente actualizados.

Como Usuario del sitio web eres el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que remitas al sitio exonerando a el Titular de cualquier responsabilidad al respecto.

Aceptación y consentimiento

Como Usuario del sitio Web declaras haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter personal, aceptas y consientes el tratamiento de los mismos por parte del Titular en la forma y para las finalidades indicadas en esta Política de Privacidad.

Revocabilidad

Para ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad y oposición tienes que enviar un correo electrónico a hola@academiadelatapa.com junto con la prueba válida en derecho como una fotocopia del D.N.I. o equivalente.

El ejercicio de tus derechos no incluye ningún dato que el Titular esté obligado a conservar con fines administrativos, legales o de seguridad.

Cambios en la Política de Privacidad

El Titular se reserva el derecho a modificar la presente Política de Privacidad para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria.

Estas políticas estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas.